Na 2024 rok, miasto Bielsk Podlaski przewiduje budżet o wartości 148 milionów złotych. Projekt finansowy został omówiony podczas spotkania z mieszkańcami miasta i przedstawiony przez odpowiednie władze miejskie.

Spotkanie z mieszkańcami, na którym omawiano plany finansowe na przyszły rok, odbyło się w Bielskim Domu Kultury im. Marszałka Józefa Piłsudskiego dnia 7 grudnia 2023 roku. W spotkaniu uczestniczyli między innymi burmistrz Jarosław Borowski, zastępca burmistrza Bożena Teresa Zwolińska oraz skarbnik miasta Anna Szkoda. Przybyli również pracownicy urzędu, radni i obywatele Bielska Podlaskiego. Szczegóły dotyczące planowanego budżetu na rok 2024 zaprezentowała skarbnik Anna Szkoda.

Przewidywanym budżetem miasta Bielsk Podlaski na rok 2024 jest kwota 148 597 584 zł. Dochody i wydatki są tutaj zaplanowane na tym samym poziomie. Co istotne, projekt nie zakłada wystąpienia deficytu, czyli ujemnego salda, będącego różnicą między wydatkami a dochodami. Dla porównania, w roku 2022 miasto zanotowało deficyt na poziomie 10,9 miliona złotych, a w roku 2023 wyniósł on już 12,9 miliona złotych.

Planowane dochody rozdzielić można na bieżące – 119,3 miliona złotych i majątkowe – 29,3 miliona złotych. Dochody własne miasta osiągną wartość 137,9 miliona złotych. Wydatki bieżące szacowane są na 116,5 miliona złotych (78,4% całego budżetu), natomiast wydatki majątkowe na 32,1 miliona złotych (21,6% budżetu).

Pośród największych planowanych wydatków znajdują się: oświata i wychowanie, które pochłoną niemal 50,7 miliona złotych. Na drugim miejscu są inwestycje planowane na kwotę 32,1 miliona złotych. Następnie jest pomoc społeczna z budżetem wynoszącym 20,5 miliona złotych. Tuz za nimi znajdują się administracja publiczna z planowanym budżetem na poziomie 13,5 miliona złotych oraz gospodarka komunalna i ochrona środowiska z budżetem szacowanym na 13,3 miliona złotych.