Plany związane z budową drogi ekspresowej S19 oraz obwodnicy Bielska Podlaskiego zaczynają się konkretyzować. W Bielskim Domu Kultury odbyło się niedawno spotkanie przedstawicieli Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (GDDKiA), na którym omawiano między innymi kwestię odszkodowań za grunty przeznaczone pod inwestycję.

Przyczyną tych spotkań są wnioski złożone w ubiegłym roku do Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, które dotyczyły uzyskania decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Decyzja ta może zostać wydana w najbliższych miesiącach. W związku z tym Skarb Państwa będzie przejmował nieruchomości niezbędne do budowy nowych dróg, w szczególności odcinka S19 Haćki – Bielsk Podlaski oraz obwodnicy Bielska Podlaskiego.

W trakcie spotkania, które odbyło się w czwartek, przedstawiciele GDDKiA z siedziby w Białymstoku omówili proces wydawania decyzji, aspekty związane z przejęciem nieruchomości oraz udzielili odpowiedzi na pytania dotyczące zasad ustalania wysokości odszkodowań. W wydarzeniu wzięło udział 70 osób, w większości właścicieli działek położonych na terenie planowanej ekspresówki. Przedstawiciele GDDKiA i Urzędu Wojewódzkiego poinformowali zebranych, że decyzja o odszkodowaniach zostanie wydana jeszcze w lipcu tego roku.

Oznacza to, że prawdopodobnie w sierpniu lub na początku września właściciele nieruchomości będą informowani przez Podlaski Urząd Wojewódzki o wydanej decyzji. Informacje te zostaną również opublikowane na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Wojewódzkiego oraz w formie obwieszczeń wojewody zamieszczonych w prasie lokalnej i siedzibach gmin, na terenie których prowadzone są prace inwestycyjne.

Decyzji ZRID przyznano rygor natychmiastowej wykonalności, co nakłada obowiązek szybkiego przekazania nieruchomości oraz opróżnienia lokali i innych pomieszczeń. Umożliwia to także faktyczne przejęcie nieruchomości przez zarządcę drogi i rozpoczęcie robót budowlanych związanych z inwestycją.